‏یه وقتیم دیگه حرف زدن باهاش برای قانع کردنش فایده نداره، باید کولش کنی، برداری ببریش، هی بخنده، بگه بذاره پایین، زشته دیوونه