‏دیوونه ها که منتظر جواب نمیمونن ...

با خودشون حرف میزنن ...

هی جلو آینه پلک میزنن به چشمات فکر میکنن ! ...

هی میشینن یه گوشه به صدات فکر میکنن :)