یکی رو هم نداریم بشینیم سیر نگاش کنیم بعد بهمون بگه چته دیوونه؟ چرا انقد نگام میکنی؟ 

و در جواب بگی؛ 

سیر نمی‌شوم زِ تو ای مَهِ جان فزایِ من